مراحل برداشت عسل:
1-  معمولا زمان برداشت عسل زمانی است که روی شان‌ها بسته شده باشد –یا به اصطلاح پولک زده باشد.
2-  قاب را از کندو در می‌آوریم با تکان دادن ویا کمک برس زنبورها را از روی آن جدا می‌کنیم.
3-  یک قاب خالی جایگزین قاب برداشته می‌کنیم.
4-  شان را روی سینی بزرگی می‌گذاریم و پولکی‌ها را از روی شان بر‌می‌داریم.
5-  قاب را داخل استراکتوز می‌گذاریم. (استراکتوز دستگاهی‌ست که با کمک نیروی گریز از مرکز عسل‌ها را از شان خارج می‌کند). این عمل را تا وقتی ادامه می‌دهیم که هیچ عسلی در شان باقی نماند.
6- شان‌های عسل اندود را می‌توان دوباره به کندو برگرداند. زنبورها بسیار این شان‌ها را دوست دارند و فورا به فعالیت روی آن‌ها مشغول می‌شوند.
زمان برداشت عسل از کندو
1-  معمولا اواخر تابستان است. ولی زمان آن با توجه به منطقه‌ی جغرافیایی می‌تواند تغییر کند.
2-  زمانی که روی کندوها پولک بسته باشد عسل برداشت می‌کنند. زودتر از این زمان، هنوز عسل به غلظت مورد نظر نرسیده است و برداشت عسل ممکن است باعث ترش شدن آن شود.


آدرس کانال تلگرامی ما: asaltabiei_khoy@
را های ارتباطی با ما جهت سفارش: 09145510403   - rahim137@